Artikel 1 – Voorwerp

1.1. Dit Reglement is van toepassing op een wedstrijd georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek “Brussels Verplaatsings- en Mobiliteitsonderzoek okt-nov 2019” door Bpact bvba met maatschappelijke zetel te Vaartstraat 73 te 3000 Leuven (hierna: ‘Bpact’).

@1.2. Vragen of klachten rond de Wedstrijd kunnen via e-mail gericht worden aan Bpact op het volgende adres: siebe@bpact.be.

1.3. Deze Wedstrijd omvat geen aankoopverplichting.

Artikel 2 – Duur van de Wedstrijd

De Wedstrijd loopt van 25/10/2019 om 00:00u tot en met 22/11/2019 om 23:59u.

Artikel 3 – Deelnemingsvoorwaarden

De Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar die persoonlijk en individueel deelnemen en in België wonen tijdens de duur van de Wedstrijd. De deelnemers moet deel uitmaken van de personen die via e-mail, Facebook of Instagram zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen. Neemt een deelnemer meerdere keren deel onder een ander pseudoniem, dan worden alle deelnames als ongeldig en onbestaand beschouwd. Een dergelijke deelnemer kan geen prijzen winnen en de persoon in kwestie kan bovendien de deelname ontzegd worden tot andere wedstrijden georganiseerd door Bpact.

Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met onderhavig reglement, dat hem vooraf gratis is bekendgemaakt. Met betwistingen hierover wordt geen rekening gehouden.

Personeelsleden van Bpact en hun familie in de eerste graad mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Bpact kan op elk moment iemand uitsluiten van deelname aan deze wedstrijd en later georganiseerde wedstrijden, indien onderhavig reglement niet wordt nageleefd en bij misbruik, bedrog of kwaadwillige deelname aan de wedstrijd.

Artikel 4 – Verloop van de Wedstrijd

4.1. Vragenlijst

Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, dient de vragenlijst van het onderzoek volledig ingevuld te worden.

Van zodra de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kunt u onmiddellijk deelnemen.

4.2. Wedstrijdvraag/-opdracht

De Wedstrijd houdt in dat u de hoofdvraag correct dient te beantwoorden en het antwoord op de schiftingsvraag zo goed mogelijk moet benaderen.

De hoofdvraag luidt als volgt:

“Wat is de naam van het MIVB in het Frans?

  1. STIB
  2. SITB
  3. MIBV
  4. SIVB”

Waarbij het juiste antwoord “a. STIB” is

De schiftingsvraag luidt als volgt:
“Hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd hebben deelgenomen op 22/11/2019 vóór 23u59?”

4.3. Aanduiding Winnaars

De winnaars worden aangeduid tussen de deelnemers die de hoofdvraag correct hebben beantwoord en die het antwoord op de schiftingsvraag zo nauwkeurig mogelijk hebben benaderd. Wie het dichtst bij schiftingsvraag is, wint de hoofdprijs van €100.

Op 15/12/2019 zal de Organisator het antwoord op de schiftingsvraag bekendmaken en de Winnaars aanduiden.

In geval van ex aequo, zullen de Winnaars worden bepaald op basis van de chronologische volgorde waarin de antwoorden op de schiftingsvraag zijn binnengekomen.

De winnaars worden persoonlijk en uitsluitend via e-mail verwittigd en ontvangen hun waardebon voor Bol.com, Fnac, Zalando of Coolblue naar keuze via e-mail.

Indien u niet één van de winnaars bent, zal u hiervan niet op de hoogte gebracht worden.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Prijzen

Met deze Wedstrijd kunt u volgende prijzen winnen:

  • De hoofdprijs, eén bon van Bol.com, Fnac, Zalando of Coolblue, ter waarde van € 100
  • Eén van 15 bonnen van Bol.com, Fnac, Zalando of Coolblue, ter waarde van € 10

5.2 Voorwaarden & overhandiging prijs

Als de Wedstrijd afgelopen is, ontvangen de winnaars hun waardebon via e-mail.

De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor een tegenwaarde in geld (of andere goederen). Een prijs is niet overdraagbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Bpact behoudt zich op elk moment het recht voor om elke prijs zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging te wijzigen of te verwijderen. Bovendien behoudt Bpact zich het recht voor een Prijs te vervangen door een andere prijs met een vergelijkbare waarde.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

6.1. Bpact behoudt zich het recht voor deze wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving te schrappen, uit te stellen of te wijzigen bij een onvoorziene en oncontroleerbare omstandigheid die het goede verloop van de Wedstrijd kan belemmeren, en dan vooral bij een storing aan de hard- of software, een ongeoorloofde tussenkomst van derden en mechanische, technische of wettelijke problemen die buiten de controle en invloed van Bpact vallen, en dit zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

6.2. Bpact kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de deelname volledig onmogelijk blijkt of onmogelijk blijkt binnen de toegestane termijn als gevolg van technische fouten of om enige andere reden.

6.3. Bpact is geenszins verantwoordelijk voor risico’s gekoppeld aan het gebruik van internet en in het bijzonder voor technische problemen gekoppeld aan het verzenden, virussen, bugs, onderbrekingen of anomalieën of storingen aan de hard- of software. Bpact kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën aangewend voor de Wedstrijd en de hard- en/of softwareconfiguratie van de deelnemer.

6.4. Bpact is niet verantwoordelijk voor kosten die de deelnemer oploopt om aan de Wedstrijd deel te nemen. De deelnemingskosten (telefoon, internet …) alsook alle eventuele kosten gekoppeld aan het gebruik van de toegekende prijs zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

De deelnemers kunnen geenszins een schadevergoeding eisen voor deze kosten.

6.5. Onder voorbehoud van een zware of opzettelijke fout kan Bpact noch zijn personeel of derden op wie een beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van deelname aan de Wedstrijd, van de organisatie van deze Wedstrijd, van de selectie van de winnaars of van de toekenning of niet-toekenning van de Prijzen.

6.6. Een typ-, afdruk- of opmaakfout of een andere soortgelijke fout vormt geen reden voor compensatie en kan Bpact niet verplichten om een schadevergoeding te betalen.

6.7. Bpact kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd meedelen van de gegevens van de deelnemers, wat zou leiden tot een verkeerd of onbekend e-mail- of woonadres of telefoonnummer van de deelnemers.

6.8. In de veronderstelling dat Bpact de Wedstrijd vervroegd moet beëindigen door ongepast gedrag van een van de deelnemers, behoudt Bpact zich het recht voor te eisen dat de opgelopen schade hersteld wordt.

6.9. Bpact biedt geen enkele garantie omtrent het nut, de kwaliteit of de geschiktheid van de ingezette Prijzen, met welke bedoeling dan ook. Bpact kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door het gebruik van de ingezette Prijzen.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1. De gegevens die worden ingezameld en bijgehouden door Bpact zijn beschermd. Ze worden nooit op een of andere manier doorgegeven of verkocht aan derden. Als er gegevens moeten worden bekendgemaakt, gebeurt dit steeds met het grootste respect voor de regels en de wet. De gegevens die u meedeelt aan Bpact worden met de grootste zorg verwerkt.

7.2. Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming voor het bewaren en verwerken van zijn persoonsgegevens in de bestanden van Bpact bvba, Vaartstraat 73 te 3000 Leuven. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt zodat Bpact kan letten op het goede verloop van de wedstrijd en vooral de deelnemers kan identificeren.

7.3. Op aanvraag verstrekken we bezoekers van onze website al hun persoonsgegevens. We bieden bezoekers van onze website ook de mogelijkheid om hun persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen. Hiervoor volstaat het ons te contacteren op het adres hieronder.

BVBA Bpact
Vaartstraat 73
3000 Leuven
België

Artikel 8 – Aanvaarding van het Reglement

8.1. Dit reglement kan op elk moment geraadpleegd en afgedrukt worden via de website www.bpact.be of via de link onderaan de uitnodigingsmail of onderaan de vragenlijst.

8.2. Door het voorziene vakje aan te vinken bij zijn inschrijving voor de wedstrijd, geeft elke deelnemer te kennen dat hij de bepalingen van het reglement zonder voorbehoud, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaardt.

8.3. Bpact behoudt zich het recht voor dit reglement op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen believen te wijzigen. Door deel te nemen aan de wedstrijd is elke deelnemer automatisch gebonden aan de wijzigingen van het Reglement. Bpact raadt dus aan om het regelmatig te raadplegen.

8.4. Alle extra communicatie of publicaties rond de wedstrijd maken deel uit van het reglement.

Artikel 9 – Deelbaarheid

Als een bepaling van dit reglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet uitvoerbaar wordt verklaard krachtens het toepasselijke recht maakt deze bepaling niet langer deel uit van het reglement. De wettigheid, geldigheid en het verplichtende karakter van de overige bepalingen van het Reglement worden hierdoor niet beïnvloed.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1. In geval van discussie omtrent de toepassing of interpretatie van het reglement verbinden de deelnemers zich ertoe eerst een minnelijke schikking te proberen treffen met Bpact alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

10.2. Het reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

10.3. Enkel de Leuvense rechtbanken zijn bevoegd bij een geschil rond de wedstrijd of het reglement, behalve als de wet andere rechtbanken op dwingende wijze bevoegd maakt.